>meta name="robots" content="noindex, nofollow"> בית-הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל - 11104188 - טיפול במצבי שינוי, לחץ משבר וחולי בחיי הילד ומשפחתו
picture of school TAU logo
school logo
picture of school 2
עמוד ראשי arrow ידיעון תשס"ט arrow סילבוסים arrow סילבוסים תואר שני arrow 11104188 - טיפול במצבי שינוי, לחץ משבר וחולי בחיי הילד ומשפחתו
11104188 - טיפול במצבי שינוי, לחץ משבר וחולי בחיי הילד ומשפחתו הדפס דואל
מרצה: ד"ר עדנה כצנלסון. פסיכולוגית קלינית, חינוכית, התפתחותית.
סמסטר א' ביום ב 16-14

ילדים חווים במהלך ההתפתחות מצבי שינוי ולחץ, ולעיתים גם טראומה. מבוגרים המטפלים בהם צריכים לדעת כיצד להגיב ולעזור לילדים ומתי להפנותם לטיפול מקצועי.

הקורס מציג מצבי שינוי, לחץ ומשבר בטווח שבין ינקות להתבגרות והשפעתם על הילד והוריו. המצבים שיוצגו הם: מָעברים התפתחותיים, מצבי לחץ בילדות, טראומה בילדות. יוצגו מצבי לחץ וטראומה הבאים: גירושים, מוות במשפחה, מחלת ילד ומחלת הורה, מתח ביטחוני וטרור. במקביל נדון בדרכי התערבות ברמה ראשונית (מניעה), שניונית (התערבות במצבי משבר) ושלישונית (טיפול בבעיות וקשיים). יוצגו דרכי התערבות בקהילה, בקבוצה, במשפחה ובפרט. דרכי ההתערבות יהיו מתחומים מגוונים: דינמיים, קוגניטיביים, התנהגותיים, משפחתיים.

נושאי הקורס:
שעור 1: מעברים ושינויים ומשמעותם בחיי הילד.
שעור 2: מצבי לחץ בילדות.
שעור 3: מתח ולחץ בילדות- היבט התפתחותי.
שעור 4:לחצים כתוצאה משינויים במשפחה.
שעור 5-6: מחלה במשפחה כמצב לחץ. מחלת ילד.
שעור7: מחלה במשפחה- מחלת הורה.
שעור8: טראומה בילדות.
שעור 9-10: טרור ומתח ביטחוני כמצבי לחץ.
שעור 11 : טיפול במצבי לחץ: מניעה, התערבות, טיפול. התמודדות אנשי מקצוע עם טיפול במצבי מתח וטראומה.
שעורים 12-13: טיפול דינמי, קוגניטיבי, התנהגותי, משפחתי. סיכום הקורס.

מטלות הקורס:
 • נוכחות חובה.
 • כל סטודנט יסכם מאמר מחקרי בנושא מצב לחץ או טראומה בילדות , (לא מאמרים תיאורטיים) מאמר שמציג מחקר כמותי , או מאמר שמציג מחקר איכותני. (ילדות כוונה לינקות, לגיל הרך, לגיל בית- הספר או לגיל ההתבגרות. לא למבוגרים שמספרים על ילדותם.) ומסקנותיו המעשיות מהמאמר כעובד סוציאלי. המאמר מספר או מכתב- עת בתחומי עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, או פסיכיאטריה מהשנים 2003 ואילך. הנושאים הרלוונטיים: לחץ בילדות, משבר בילדות, טראומה בילדות, עמידות בילדות, השפעת מתח ביטחוני על ילדים, טיפול במצבי לחץ טראומה או משבר.
 • המאמר יוגש עד השבוע התשיעי של הקורס. הגשה לפני התאריך- תתקבל בברכה.
 • הסיכום יימסר על ידי כל סטודנטית באופן אישי. הוא יוחזר לסטודנטים באופן אישי. (לא תתקבלנה עבודות שיועברו בדואר אלקטרוני .)

 • ראשי פרקים של הסיכום:
א. רקע תיאורטי של הנושא (הנושאים התיאורטיים שבבסיס המחקר. אין צורך לפרט את החומר , אלא רק להגדיר את הנושאים.)
ב. שאלת המחקר
ג. אוכלוסיית המחקר
ד. כלי המחקר. ציין אם המחקר הוא מחקר איכותני או כמותי. (לציין מהם הכלים - שאלון סגור או פתוח, ראיון מובנה או פתוח, איבחון בכלים פסיכולוגים (מבחני אישיות) בדיקה פיזית, או שילוב כלים.)
ה. מסקנות המחקר. בנקודות.
ו. אם יש לך ביקורת על המחקר. בנקודות.
ז. רלוונטיות לעבודת עוס' (פרק מפורט בסעיפים לגבי השלכות הדברים לגבי העבודה. זהו הפרק העיקרי. גם הוא בסעיפים)
ח. סיכום.
הציון יהווה 20% מציון הקורס.

 • נושאי הסיכום:
 1. הנושא הנחקר
 2. שיטת המחקר
 3. תוצאות המחקר
 4. תרומת המחקר לעבודת אנשי בריאות הנפש.
מומלץ לבחור מחקר שניתן לתאר בהרחבה את תרומתו לעבודת אנשי בריאות הנפש.

הקריטריונים להערכת העבודה:
1.התייחסות לכל סעיפי העבודה. בחירת מאמר שמאפשר התייחסות לכל סעיפי העבודה וניתן להסיק ממנו מסקנות לעבודת עובד- סוציאלי.
2.יכולת לתמצת את הדברים , תוך הבנתם לעומק.
3.ניסוח בהיר, קריא וארגון על- פי נקודות.
4. ניתוח מקיף של הרלוונטיות לעבודת עו"ס.
5.התרשמות כללית מהעבודה.

 • בחינה.( בחינה אמריקאית.) מחצית משאלות הבחינה על חומר השיעור ומחצית על חומר הקריאה. שאלות לדוגמא יוצגו באתר הקורס.
רשימה ביבליאוגרפיה חובה לקורס טיפול בילדים במצבי לחץ משבר וחולי.
 • כצנלסון,ע. דיאלוג עם ילדים. דביר. 2005. הפרק טראומה. ( עמודים 375-386.)
 • כצנלסון,ע. מצבי חירום רפואיים. כצנלסון,ע. 2005 הורים וילדים ומה שביניהם. עמיחי. (עמודים: 478-488.)
 • קלינגמן,א רביב,ע ושטיין,ב (2000)בספר ילדים במצבי חירום ולחץ משרד החינוך. הפרק טיפול ממוקד בילד במצבי לחץ וטראומה.אבי שדה (פרק 6 עמודים 238-258)
 • פת הורנצ'יק רות ודופלט אסנת :איתור מצוקה פוסט- טראומטית בקרב מתבגרים בישראל החשופים לטרור מתמשך.. בספר בריאות הנפש בצל הטרור: הניסיון הישראלי. עורכים: אלי זומר ואבי בלייך. פרק 2 עמודים 55-66.
 • Childhood Traums: An outline Terr, L. C.&Al (1991) overview.In American Journal Of Psychiatry .vol.148.pp.10-20
 • Werner E.E.(2000) Protective factors and individual resilience. In J.P.Shonkoff& Al Handbook of Early Childhood Intervention (pp 115-132) N.Y. Cmbridge University Press.
 • Linville D & Al (2007) Medical Family Therapy: Reflecting On Necessity Of Collaboration Healthcare Rrsearch Fmily System & Heaith Vol 25 . 1. 85-97
 • Barakat Lamia P & al Posttraumatic Growth in Adolescent Survivors of Cancer and Their Mothers and Fathers. Journal of Pediatric Psychology Advance Access originally published online on August 10, 2005
 
© 2017 כל הזכויות שמורות לבית-הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל